Práva cestujúcich v prípade odmietnutia nástupu do lietadla

Práva cetujúcich v prípade odmietnutia nástupu do lietadla

V prípade, ak bol Váš nástup do lietadla leteckou spoločnosťou odmietnutý, máte v zmysle príslušných európskych predpisov[1] nároky, ktoré si voči leteckému dopravcovi môžete uplatniť.


 

STRUČNÝ OPIS PODMIENOK A NÁSLEDNÝCH NÁROKOV:

 

Ak Váš prípad SPĹŇA NASLEDOVNÉ PODMIENKY:

 

 1. BOL MI ODMIETNUTÝ NÁSTUP DO LIETADLA
 2. môj let odlieta:
  1. z letiska na umiestneného na území členského štátu EÚalebo
  2. z letiska umiestneného v tretej krajine na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu, ak prevádzkujúcim leteckým dopravcom je dopravcom spoločenstva;
 3. splnil som podmienky prezentovania sa na nástup do lietadla (check-in);
 4. môj nástup do lietadla nebol odmietnutý v súvislosti so zdravím, bezpečnosťou alebo ochranou, alebo nedostatočnými cestovnými dokladmi;

 

MÁTE NÁROK NA:

 

 1. náhradu vo výške 250 EUR až 600 EUR (v závislosti od typu letu (v rámci EÚ/ mimo EÚ) a vzdialenosti letu),
 2. výber z alternatív :
  1. úhrady nákladov na letenku/spiatočným letom
  2. presmerovaním letu pri najbližšej príležitosti
  3. presmerovaním letu v neskoršom dátume podľa Vášho želania
 3. bezplatné jedlo a občerstvenie, dva telefónne hovory, telexy alebo faxové správy, alebo e-maily
 4. hotelové ubytovanie, prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania (v prípade ak je nutný pobyt na jednu a viac nocí).

Podrobnejšie informácie nájdete v tomto článku nižšie.


 

ODMIETNUTIE NÁSTUPU DO LIETADLA znamená odmietnutie prepravy cestujúcich, hoci sa prezentovali na nástup (check-in) podľa nasledovných podmienok:

 1. majú potvrdenú rezerváciu na príslušný let a s výnimkou prípadu zrušenia letu, sa dostavili na odbavenie,
  1. ako je určené a v čase, ktorý vopred písomne (vrátane elektronických prostriedkov) stanovil letecký dopravca, cestovná kancelária alebo splnomocnený cestovný agent,alebo ak nie je stanovený žiadny čas,
  2. najneskôr 45 minút pred uverejneným časom odletu;alebo
 2. boli leteckým dopravcom alebo cestovnou kanceláriou prepísaní z letu, na ktorý mali rezerváciu na iný let, bez ohľadu na dôvody,okrem prípadov, keď existujú oprávnené dôvody na odmietnutie nástupu do lietadla v súvislosti so zdravím, bezpečnosťou alebo ochranou, alebo nedostatočnými cestovnými dokumentmi.

 

Váš nárok na náhradu

Ak je cestujúcim proti ich vôli odmietnutý nástup do lietadla, prevádzkujúci letecký dopravca[1] im ihneď POSKYTNE NÁHRADU.

 1. LETY V RÁMCI EÚ:
  1. v prípade letov na vzdialenosť 1 500 km alebo menej vo výške 250 EUR;
  2. v prípade letov na vzdialenosť nad 1 500 km vo výške 400 EUR;
 2. LETY medzi letiskom v EÚ a letiskom mimo EÚ:
   1. v prípade letov na vzdialenosť 1 500 km alebo menej vo výške 250 EUR;
   2. v prípade letov na vzdialenosť od 1 500 km do 3 500 km vo výške 400 EUR;
   3. v prípade letov na vzdialenosť viac ako 3 500 km vo výške 600 EUR; [3]

 

A POSKYTNE IM MOŽNOSŤ VYBRAŤ SI MEDZI:

  1. úhradou úplných nákladov na letenku v cene, za ktorú bola kúpená, za časť alebo časti nevykonanej cesty a za časť alebo časti už vykonanej cesty, ak let už naďalej neslúži účelu vo vzťahu k pôvodnému cestovnému plánu cestujúceho alebo v spojení s ním, do siedmich dní,
  2. spiatočným letom do prvého miesta odletu pri najbližšej príležitosti;
 1. presmerovaním za porovnateľných prepravných podmienok na ich konečné cieľové miesto pri najbližšej príležitosti;alebo
 2. presmerovaním za porovnateľných prepravných podmienok na ich konečné cieľové miesto v neskoršom dátume podľa želania cestujúceho, za predpokladu voľných miest.

 

A CESTUJÚCIM SA BEZPLATNE PONÚKNE:

 1. jedlo a občerstvenie zodpovedajúce času čakania;
 2. hotelové ubytovanie v prípadoch:
  • keď je nutný pobyt jednu noc alebo viac nocí,alebo
  • keď je nutný pobyt dodatočný k pobytu, ktorý predpokladal cestujúci;
 3. prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania (hotel alebo iné).

Okrem toho sa cestujúcemu bezplatne ponúknu dva telefónne hovory, telexy alebo faxové správy, alebo e-maily.

 

Ponúknuté presmerovanie a možnosť zníženia náhrady

Keď sa cestujúcim ponúkne presmerovanie do ich cieľového miesta náhradným letom, ktorého čas príletu nepresiahne plánovaný čas príletu pôvodne rezervovaného letu v súvislosti s:

 1. LETMI V RÁMCI EÚ:
  1. o dve hodiny v súvislosti s letmi v rámci EÚ na vzdialenosť 1 500 km alebo menej;
  2. o tri hodiny alebo viac v súvislosti s letmi v rámci EÚ nad 1 500 km
 2. LETMI medzi letiskom v EÚ a letiskom mimo EÚ:
  1. o dve hodiny na vzdialenosť 1 500 km alebo menej;
  2. o tri hodiny alebo viac na vzdialenosť od 1 500 km do 3 500 km;
  3. c) o štyri hodiny na vzdialenosť nad 3 500 km;

prevádzkujúci letecký dopravca môže cestujúcim znížiť náhradu 1 o 50 %.

 

RADÍME

 

Prevádzkujúci letecký dopravca má vo vzťahu k cestujúcim informačné povinnosti vo vzťahu k pravidlám náhrady a pomoci. Žiadajte si pri odbavovacom pulte alebo nástupnom východe o písomné informácie o Vašich právach (náhrade a pomoci). Ak sa domnievate, že máte oprávnenú sťažnosť na leteckú spoločnosť môžete postupovať podľa nasledovného postupu.

 

Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás!

Zaškrtnutím poľa a odoslaním vyplneného kontaktného formuláru prejavujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely, a to v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov.

 

[1]  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (ďalej len „Nariadenie“)
[2]  Prevádzkujúci letecký dopravca znamená leteckého dopravcu, ktorý na základe zmluvy s cestujúcim, alebo v mene inej osoby, právnickej alebo fyzickej majúcej zmluvu s takým cestujúcim, vykoná alebo zamýšľa vykonať let.
Letecký dopravca znamená podnik leteckej dopravy s platnou prevádzkovou licenciou.
[3]  Pri stanovení vzdialenosti je základom posledné cieľové miesto, do ktorého cestujúci kvôli odmietnutiu nástupu alebo zrušeniu, príde neskôr ako je plánovaný čas príletu.

Comments are closed.