Naše služby

Sme tu pre Vaše podnikanie, bránime Vaše práva a chránime Vašu rodinu. Sme tu, aby ste Vy mohli bez starostí plánovať svoju budúcnosť.

Našim primárnym cieľom a záujmom je komplexná ochrana práv našich klientov. Veríme tiež, že každý prípad je jedinečný a dôležitý, a preto pri každom poskytujeme osobitný prístup. Naše služby sú na profesionálnej úrovni v rámci akéhokoľvek právneho odvetvia. Prinášame efektívne a moderné riešenia, ktoré vám dokážu uľahčiť podnikanie, ale aj život.

 

Najmä nasledovné služby:

 

PRÁVNE DOKUMENTY PRE VÁŠ E-SHOP

 • Obchodné podmienky pre e-shop na mieru
 • Reklamačný poriadok
 • Ochrana osobných údajov
 • Informácie o cookies

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Komplexná dokumentácia k ochrane osobných údajov

 • analýza stavu spracúvania osobných údajov vo Vašej firme
 • určenie Vašich povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov
 • zavedenie evidencie prevádzkovaných informačných systémov
 • oznámenie informačných systémov na Úrad na ochranu osobných údajov
 • vypracovanie dokumentácie o opatreniach na ochranu osobných údajovv
 • poučenie oprávnených osôb
 • informačné povinnosti voči dotknutým osobám
 • súhlas so spracovaním osobných údajov, resp. vyžiadanie súhlasu dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov
 • spracovanie zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
 • zastúpenie advokátom pri kontrole z Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
 • zastúpenie advokátom v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

OBCHODNÉ PRÁVO

 • obchodné zmluvy a rámcové zmluvy (napr. kúpna zmluva, zmluva o dielo, nájomná zmluva, mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o preprave veci, zmluva o sprostredkovaní, zmluva o obchodnom zastúpení, zmluva o tichom spoločenstve,...)
 • obchodné podmienky ušité na mieru podnikateľa
 • komplexné vedenie právnej agendy obchodnej spoločnosti
 • zastúpenie v riešení mimosúdnych i súdnych sporov
 • založenie obchodnej spoločnosti a družstva
 • zmena obchodného mena a sídla obchodnej spoločnosti
 • zmena štatutárneho orgánu (konateľa) obchodnej spoločnosti
 • rozšírenie a zúženie predmetov podnikania obchodnej spoločnosti
 • zníženie/zvýšenie základného imania spoločnosti
 • prevod obchodného podielu
 • zrušenie obchodnej spoločnosti
 • likvidácia obchodnej spoločnosti
 • fúzia a akvizícia

ZALOŽENIE A ZMENY V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH

 • založenie obchodnej spoločnosti a družstva
 • zmena obchodného mena a sídla obchodnej spoločnosti
 • zmena štatutárneho orgánu (konateľa) obchodnej spoločnosti
 • rozšírenie a zúženie predmetov podnikania obchodnej spoločnosti
 • zníženie/zvýšenie základného imania spoločnosti
 • prevod obchodného podielu
 • zrušenie obchodnej spoločnosti
 • likvidácia obchodnej spoločnosti
 • fúzia a akvizícia

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Prečo sa oplatí nechať to na nás? Vďaka vymáhaniu pohľadávok (dlhov) prostredníctvom advokátskej kancelárie získate hneď niekoľko výhod. V prvom rade hlavne istotu právneho vymáhania, ale rovnako dôležitý aj profesionálny a osobný prístup. Neignorujte preto ani menšie pohľadávky a nenechajte svoje peniaze zmiznúť vo vreckách dlžníkov.

OBČIANSKE PRÁVO

 • Spísanie a pripomienkovanie rôznych druhov zmlúv (napr. kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, zmluvy o dielo, nájomnej zmluvy, zmluvy o podnájme, zmluvy o pôžičke, zmluvy o výpožičke, príkaznej zmluvy, sprostredkovateľskej zmluvy, zmluvy o združení,...)
 • Zastúpenie klientov pri mimosúdnych rokovaniach
 • Zastúpenie klientov v súdnom konaní - zastúpenie v dedičskom konan
 • Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

RODINNÉ PRÁVO

 • Právne poradenstvo v súvislosti s rozvodom a vysporiadaním majetku manželov
 • Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa zákona o rodine
 • Rozvod manželstva a úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode
 • Rozchod rodičov a úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom (zverenie, výživné a úprava styku)
 • Zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov -výživné (určenie výživného, zvyšovanie výživného, znižovanie výživného, vymáhanie výživného, zastupovanie v konaní)
 • Zmena súdneho rozhodnutia o zverení maloletého dieťaťa
 • Úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom
 • Obmedzovanie rodiča v styku s dieťaťom
 • Zmena priezviska maloletého dieťaťa - príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matky
 • Vyživovacia povinnosť medzi manželmi a príspevok na výživu rozvedeného manžela

PRACOVNÉ PRÁVO

 • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre zamestnávateľov a zamestnancov
 • vypracovanie a pripomienkovanie pracovnoprávnych zmlúv a dohôd (napr. dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca,...)
 • právne poradenstvo a príprava dokumentov v súvislosti s ukončením pracovného pomeru
 • nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
 • súdne a mimosúdne riešenie pracovnoprávnych sporov
 • interné predpisy a smernice

PRÁVO NEHNUTEĽNOSTÍ A STAVEBNÉ PRÁVO

 • komplexné právne poradenstvo súvisiace s právom nehnuteľností
 • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv a dohôd, na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam (najmä kúpnej zmluvy, zmluvy o prevode vlastníctva bytu, darovacej zmluvy, zmluvy o dielo, zámennej zmluvy,...)
 • autorizovaná zmluva na nehnuteľnosť
 • návrh na vklad a zastúpenie v katastrálnom konaní - právne služby developerom a investorom pri výstavbe, nadstavbe
 • právne služby objednávateľom/zhotoviteľom stavieb
 • založenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • zastúpenie v súdnom konaní

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

 • registrácia ochrannej známky
 • registrácia patentu - registrácia dizajnu
 • registrácia úžitkového vzoru
 • zastúpenie v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
 • mimosúdne a súdne riešenie sporov týkajúcich sa ochrannej známky, patentu, dizajnu, úžitkového vzoru a autorských práv