Letecky do sveta

Letecky do sveta

NIEKTORÉ PRÁVA CESTUJÚCICH V JEDNOTLIVÝCH NEOČAKÁVANÝCH PRÍPADOCH A POSTUP PODÁVANIA SŤAŽNOSTÍ

Využívate letecký spôsob dopravy? Lietanie je nepochybne komfortný spôsob dopravy, ktorý však v niektorých prípadoch nie je napokon zrealizovaný v zmysle Vašej letenky, prípadne došlo k zničeniu, strate alebo poškodeniu Vašej batožiny.

V tejto sekcii článkov nájdete opis nárokov pre jednotlivé situácie, ktoré sa v rámci leteckej dopravy môžu vyskytnúť ako aj postup podávania sťažností v prípade, ak máte za to, že Vaše práva boli porušené.

Strata a poškodenie batožiny

   1. ZNIČENIE, STRATA ALEBO POŠKODENIE BATOŽINY

     

    VÝŠKA NÁROKU

    V prípade, ak sa Vám v rámci Vášho medzinárodného letu zničila, stratila alebo poškodila batožina, máte v zmysle príslušných predpisov[1] nároky, ktoré si voči leteckému dopravcovi môžete uplatniť. V prípade tzv. zapísanej batožiny (podaná batožina – check-in)[2] Vám môže vzniknúť nárok na náhradu škody vo výške približne do 1 220 Eur.[3]

    AKO A DO KEDY UPLATNIŤ NÁROK

    V prípade škody musí osoba, ktorá je oprávnená na dodanie prepravovaných vecí, vzniesť reklamáciu voči dopravcovi ihneď po zistení škody a najneskôr do siedmich dní po dni prijatia zapísanej batožiny.

    V prípade omeškania musí byť reklamácia vznesená najneskôr do 21 dní po dni, keď jej boli batožina alebo náklad dané k dispozícii.

    Každá reklamácia musí mať písomnú formu a musí byť odovzdaná alebo odoslaná v horeuvedených lehotách. Ak v horeuvedenej lehote nebola vznesená reklamácia, proti dopravcovi nemožno začať konanie s výnimkou podvodu z jeho strany.

    Právo na odškodnenie zanikne, ak nie je žaloba uplatnená v lehote dvoch rokov odo dňa príchodu na miesto určenia alebo odo dňa, kedy malo prísť lietadlo, alebo odo dňa, kedy bola preprava zastavená.

 

  1. ODMIETNUTIE NÁSTUPU DO LIETADLA, ZRUŠENÝ LET, MEŠKAJÚCI LET, ČI ZMENENÁ CESTOVNÁ TRIEDA

   V prípade, ak bol Váš nástup do lietadla leteckou spoločnosťou odmietnutý alebo bol let zrušený, pripadne má dlho meškanie alebo Vám letecká spoločnosť zmenila objednanú cestovnú triedu, máte v zmysle príslušných európskych predpisov nároky, ktoré si voči leteckému dopravcovi môžete uplatniť.

   PRÁVNY ZÁKLAD

   NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (ďalej len „Nariadenie“) ustanovuje minimálne práva cestujúci v prípade ak:

   1. IM BOL PROTI ICH VÔLI ODMIETNUTÝ NÁSTUP DO LIETADLA;
   2. BOL ICH LET ZRUŠENÝ;
   3. ICH LET MÁ MEŠKANIE;
   4. DOŠLO K ZMENE CESTOVNEJ TRIEDY.

   Špecifikáciu nárokov pre vyššie uvedené prípady si môžete prečítať kliknutím na jednotlivé linky.

   NA KTORÉ LETY SA NARIADENIE VZŤAHUJE

   Podľa článku 3 Nariadenia sa toto Nariadenie uplatňuje:

   1. pri cestujúcich odlietajúcich z letiska umiestneného na území členského štátu, ktorý podlieha ustanoveniam zmluvy;
   2. pri cestujúcich odlietajúcich z letiska umiestneného v tretej krajine na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu, ktorý podlieha ustanoveniam zmluvy, pokiaľ im nebola poskytnutá protislužba alebo náhrada a pomoc v tejto tretej krajine, ak prevádzkujúcim leteckým dopravcom je dopravcom spoločenstva.

    

   POVINNOSŤ  INFORMOVAŤ CESTUJÚCICH O ICH PRÁVACH

   Prevádzkujúci letecký dopravca[4] zabezpečí, aby pri odbavovaní bolo, spôsobom viditeľným pre cestujúcich, umiestnené zreteľne čitateľné upozornenie, ktoré obsahuje nasledovný text:

   Ak vám bol odmietnutý nástup do lietadla, alebo ak je váš let zrušený alebo omeškaný aspoň dve hodiny, požiadajte pri odbavovacom pulte alebo nástupnom východe o písomné informácie o vašich právach, najmä o náhrade a pomoci.

   Prevádzkujúci letecký dopravca, ktorý odmietol nástup do lietadla alebo zrušil let, poskytne každému postihnutému cestujúcemu písomné informácie, ktoré obsahujú pravidlá náhrady a pomoci v súlade s Nariadením. Písomné informácie poskytne aj každému cestujúcemu postihnutému meškaním v čase aspoň dvoch hodín.[5]

 

 

RADÍME

POSTUP PODÁVANIA SŤAŽNOSTÍ NA LETECKÚ SPOLOČNOSŤ

 1. Som cestujúci, ktorý sa domnieva, že má oprávnenú sťažnosť na leteckú spoločnosť týkajúcu sa odmietnutia nástupu do lietadla, PRERADENIA DO NIŽŠEJ CESTOVNEJ TRIEDY, ZRUŠENIA ALEBO DLHÉHO MEŠKANIA LETU:
  1. mali by ste túto sťažnosť podať najskôr leteckej spoločnosti prevádzkujúcej príslušný let;
  2. na tento účel môžete použiť priložený formulár; kópiu tohto formulára si ponechajte pre vlastnú potrebu.
 2. Som cestujúci ktorý podal sťažnosť a letecká spoločnosť mi neposkytla odpoveď ani do 6 týždňov od prijatia sťažnosti / s jej odpoveďou nie som spokojný:
  1. mali by ste tento formulár (možno použiť kópiu pôvodného formulára zaslaného leteckej spoločnosti) poslať vnútroštátnemu orgánu zodpovednému za presadzovanie právnych predpisov v tom členskom štáte, v ktorom tento prípad nastal. Zoznam vnútroštátnych orgánov zodpovedných za presadzovanie právnych predpisov nájdete tu. V Slovenskej republike je týmto orgánom Slovenská obchodná inšpekcia. Ak tento prípad nastal na letisku mimo EÚ, môžete kontaktovať vnútroštátny orgán zodpovedný za presadzovanie právnych predpisov v členskom štáte príletu.
 3. Som cestujúci, ktorý podal sťažnosť na leteckú spoločnosť a ani po vyjadrení vnútroštátneho orgánu ma odpoveď neuspokojila:
  1. budete sa musieť v predmetnej záležitosti obrátiť na súd alebo sa pokúsiť o alternatívne riešenie sporu.[6]

 

Radi Vám pomôžeme. Kontaktujte nás!

Zaškrtnutím poľa a odoslaním vyplneného kontaktného formuláru prejavujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely, a to v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov.

[1] Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu uzavretý v Montreale 28. mája 1999 podpísaný Európskym spoločenstvom 9. decembra 1999 a schválený v jeho mene rozhodnutím Rady 2001/539/ES z 5. apríla 2001 (ďalej len „Dohovor“)

[2] Podľa článku 3 ods.3 Dohovoru: „Dopravca doručí cestujúcemu identifikačný batožinový štítok na každý kus zapísanej batožiny.“

[3] Podľa článku 17 ods.2 Dohovoru: „Dopravca je zodpovedný za utrpenú škodu v prípade zničenia, straty, alebo poškodenia zapísanej batožiny iba v prípade, keď sa udalosť, ktorá zapríčinila zničenie, stratu, alebo poškodenie, udiala na palube lietadla alebo kedykoľvek v čase, keď mal dopravca zapísanú batožinu na starosti. Avšak dopravca nie je zodpovedný v tom rozsahu, v ktorom škoda vznikla v dôsledku vnútornej závady, povahy alebo vady batožiny. V prípade nezapísanej batožiny vrátane osobných vecí, je dopravca zodpovedný, ak škoda vznikla jeho zavinením alebo zavinením jeho pracovníkov alebo agentov.“

[4] Prevádzkujúci letecký dopravca znamená leteckého dopravcu, ktorý na základe zmluvy s cestujúcim, alebo v mene inej osoby, právnickej alebo fyzickej majúcej zmluvu s takým cestujúcim, vykoná alebo zamýšľa vykonať let.

[5] Článok 14 ods.1 a ods.2 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 261/2004 z 11.februára 2004

[6] Európsky formulár sťažnosti (http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/complain_form/eu_complaint_form_sk.pdf)

0 Responses

 1. […] Prevádzkujúci letecký dopravca má vo vzťahu k cestujúcim informačné povinnosti vo vzťahu k pravidlám náhrady a pomoci. Žiadajte si pri odbavovacom pulte alebo nástupnom východe o písomné informácie o Vašich právach (náhrade a pomoci). Ak sa domnievate, že máte oprávnenú sťažnosť na leteckú spoločnosť môžete postupovať podľa nasledovného postupu. […]