INFORMAČNÉ POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA E-SHOPU VO VZŤAHU K ALTERNATÍVNEMU RIEŠENIU SPOROV

INFORMAČNÉ POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA E-SHOPU VO VZŤAHU K ALTERNATÍVNEMU RIEŠENIU SPOROV

 

LEGISLATÍVNE ZMENY VO VZŤAHU K POVINNOSTIAM PREVÁDZKOVATEĽOV E-SHOPU K 01.02.2016

Legislatívne zmeny v oblasti ochrany spotrebiteľa vyžadujú od prevádzkovateľa e-shopu update obchodných podmienok. Uvedené vyplýva zo zvyšujúcich sa nárokov na informačné povinnosti zo strany prevádzkovateľa e-shopu voči spotrebiteľom. Zmenou v tejto oblasti je prijatie zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (účinný od 01.02.2016).

Informačné povinnosti prevádzkovateľa e-shopu okrem iného upravené aj zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozšírili.

POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA E-SHOPU

Prevádzkovateľ e-shopu, tak okrem do 31.01.2016 upraveného rozsahu údajov (okrem iného poskytnutie informácie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, poskytnutia formuláru na odstúpenie od zmluvy, a iné), ktoré je povinný poskytnúť spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku (napr.objednávka cez internetovú stránku), je povinný spotrebiteľovi poskytnúť aj informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov.

ČO JE ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov.

RADÍME:

Prevádzkovatelia e-shopu, neopomeňte zapracovať do svojich informačných povinností aj informácie súvisiace s možnosťami a podmienkami riešenia sporov prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov.

Podrobnejšie informácie o alternatívnom riešení sporov nájdete na tomto linku.

Comments are closed.