DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Daň z motorových vozidiel

Ak používate na podnikanie motorové vozidlo, mohol by byť tento článok pre Vás základným východiskom, ako je potrebné v súvislosti s daňou z motorových vozidiel postupovať. Nájdete tu stručný opis toho, kto, za čo, kedy a v akej výške je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Súčasťou článku sú odkazy na znenie zákona č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jeho prílohu č.1 obsahujúcu ročné sadzby dane ako aj formulár daňového priznania. Vysvetlíme aj na praktických príkladoch ako sa upravuje ročná sadzba dane (zvyšuje, znižuje alebo nemení) v závislosti od veku vozidla.

    1. Vozidlá podliehajúce dani z motorových vozidiel
     V zmysle zákona č.361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“) vozidlo, ktoré sa používa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, a to kategórie

     • L1e až L7e - motocykle, trojkolky, štvorkolky
     • M1- osobný automobil
     • M2 a M3 - autobusy
     • N1 až N3 - nákladné vozidlá
     • O1 až O4 - prípojné vozidlá

      
     podlieha zdaneniu daňou z motorových vozidiel.

    2. Kedy uplynie lehota na podanie daňového priznania
     Na podanie daňového priznania je už len pár dní, nakoľko toto je potrebné za kalendárny rok 2016 podať a zároveň daň zaplatiť do 31.01.2017.  Formulár daňového priznania vrátane poučenia nájdete tu.[1]
    3.  

    4. Kto je daňovníkom
     Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá

     1. je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,
     2. má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
     3. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
     4. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
     5. je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.
    5.  

    6. Čo je základom dane a ročné sadzby dane
     1. ELEKTROMOBILY
      Základom dane pri vozidle kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, je výkon motora v kW.Pre vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobily) je priradená nulová ročná sadzba dane.
     2.  

     3. OSOBNÉ VOZIDLÁ
      Základom dane pri osobnom vozidle je zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený v doklade; osobným vozidlom sa na účely zákona o dani z motorových vozidiel rozumie vozidlo kategórie L a M1.

      Zdvihový objem valcov motora v cm3 Ročná sadzba dane
      nad do (vrátane)
      150 50,00 €
      150 900 62,00 €
      900 1200 80,00 €
      1200 1500 115,00 €
      1500 2000 148,00 €
      2000 3000 180,00 €
      3000 218,00 €
     4.  

     5. ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ A AUTOBUSY
      Základom dane pri úžitkovom vozidle a autobuse je ich najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu; úžitkovým vozidlom sa na účely zákona o dani z motorových vozidiel rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4.Ročná sadzba dane je uvedená  v prílohe č. 1 zákona č. 361/2014 z.Z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      

    7. Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane
     Zákon priamo ustanovuje zníženie ročných sadzieb dane odstupňované v závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla. Daňovník podľa uvedeného upravuje ročnú sadzbu dane (zvyšuje, znižuje alebo nemení) v závislosti od veku vozidla, počítaním kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom jeho prvej evidencie.

      1. VOZIDLO S DÁTUMOM PRVEJ EVIDENCIE DO 108 KALENDÁRNYCH MESIACOV
       Ročná sadzba dane sa zníži o

       1. 25% počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla, tj. vrátane mesiaca prvej evidencie, (vozidlo s dátumom prvej evidencie do 36 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca jeho prvej evidencie)
       2. 20% počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov  (vozidlo s dátumom prvej evidencie od 37 do 72 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie)
       3. 15% počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov (vozidlo s dátumom prvej evidencie od 73 do 108 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie).
        Zníženie ročnej sadzby dane v závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla zohľadňuje ekologické kritériá. Najviac sa však zohľadňuje po dobu 108 kalendárnych mesiacov, tj. u vozidiel nie starších ako 9 rokov.

        Príklad č.1:

        1. vozidlo evidované 30.10.2014
        2. podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie kalendárneho roku 2016
        3. počet mesiacov vrátane mesiaca jeho prvej evidencie je 27 mesiacov (3 mesiace v roku 2014 + 12 mesiacov v roku 2015 + 12 mesiacov v roku 2016)
        4. ročná sadzba dane sa zníži o 25%
        5. pri osobnom vozidle so zdvihovým objemom valcov 1 000 cm3 by sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č.1 zákona o dani z motorových vozidiel znížila z 80 € na 60 €.

         
        Príklad č.2:

        1. vozidlo evidované 03.03.2009
        2. podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie kalendárneho roku 2016
        3. počet mesiacov vrátane mesiaca jeho prvej evidencie je 94 mesiacov (10 mesiacov v roku 2009 + 7*12 mesiacov za roky 2010 až 2016)
        4. ročná sadzba dane sa zníži o 15%
        5. pri osobnom vozidle so zdvihovým objemom valcov 3 000 cm3 by sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č.1 zákona o dani z motorových vozidiel znížila z 180 € na 153 €.
      2.  

      3. VOZIDLO, S DÁTUMOM PRVEJ EVIDENCIE V ROZSAHU 109 AŽ 144 KALENDÁRNYCH MESIACOV
       Po uplynutí doby 108 kalendárnych mesiacov od prvej evidencie vozidla sa vozidlo zdaňuje základnou ročnou sadzbou dane uvedenou v prílohe č. 1, a to najviac po dobu 36 kalendárnych mesiacov.

       Príklad č.3:

       1. vozidlo evidované 4.11.2006
       2. podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie kalendárneho roku 2016
       3. počet mesiacov vrátane mesiaca jeho prvej evidencie je 122 mesiacov (2 mesiace v roku 2006 + 10*12 mesiacov za roky 2007 až 2016)
       4. ročná sadzba dane sa nemení
       5. pri osobnom vozidle so zdvihovým objemom valcov 1 500 cm3 by sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č.1 zákona o dani z motorových vozidiel nemenila, tj. by bola vo výške 115 €
      4.  

      5. VOZIDLO, S DÁTUMOM PRVEJ EVIDENCIE VIAC AKO 144 KALENDÁRNYCH MESIACOV
       Po uplynutí 144 kalendárnych mesiacov od prvej evidencie vozidla sa ročná sadzba dane zvýši o

       1. 10% počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov (vozidlo s dátumom prvej evidencie v rozsahu 145 až 156 kalendárnych mesiacov)
       2. 20% pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

       Uplynutím celkovej doby 144 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla, sa ročné sadzby dane uvedené v prílohe č. 1 zvýšia o 10% po dobu 12 kalendárnych mesiacov. Vozidlá staršie ako 156 kalendárnych mesiacov podliehajú zvýšeniu ročnej sadzby dane o 20%.

      6. HYBRIDNÉ VOZIDLO, VOZIDLO NA PLYN ALEBO VOZIDLO NA VODÍKOVÝ POHON
       Ročná sadzba dane sa zníži o 50% pre

       1. hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo,
       2. vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),
       3. vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon.

       Ak sa použije hybridné vozidlo, vozidlo na plyn alebo vozidlo na vodíkový pohon, postupuje sa nasledovne:

       1. upraví sa ročná sadzba dane v závislosti od veku vozidla
       2. takto upravená ročná sadzba dane sa zníži o 50%.

 
V Bratislave dňa 18.01.2017
Autor: JUDr. Ing. Monika Reháková, advokátka
 

[1] Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky; www.finance.gov.sk

Comments are closed.