BUDÚ MAŤ ŠTATUTÁRI EŠTE ĎALŠÍCH ŠESŤ MESIACOV?

VLÁDNY NÁVRH ZÁKONA, KTORÝM SA MÁ NOVELIZOVAŤ ZÁKON O E-GOVERNMENTE, ZREJME OPÄŤ ODLOŽÍ POVINNÚ AKTIVÁCIU ELEKTRONICKÝCH SCHRÁNOK, A TO DO 30.06.2017.

Podľa dôvodovej správy predkladanej novely je jej cieľom dosiahnutie dvoch zmien vo vzťahu k nábehu aktivácie elektronických schránok:

  1. Zavádza sa pravidlo desiatich dní, ktoré znamená, že po tom, ako sa na strane správcu modulu elektronických schránok urobí úkon k tomu, aby sa do schránky dalo doručovať, začne plynúť lehota 10 dní, v rámci ktorej má majiteľ schránky čas na organizačné zabezpečenie preberania elektronických správ.
  2. Navrhované prechodné ustanovenie, podľa ktorého v prípade tých elektronických schránok právnických osôb zapísaných v obchodnom registri a organizačných zložiek, ktoré k 31. 12. 2016 nie sú aktivované, bude vyššie uvedená lehota plynúť až do 30. júna 2017.[1]

Stav legislatívneho procesu: I. čítanie

[1] Dôvodová správa vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
Zdroj: www.nrsr.sk

Comments are closed.